Roster

 

 

9

Anastasia

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Day Shift Day Shift Day Shift Day Shift Day Shift Day Shift Day Shift
Amber Charlie Shay Shay Amber  Cleo Cleo
Anastasia  Maia Soraya Amber Cleo Shay  Tiffany
 Charlie  Hazel  London Vertigo Shay Vertigo
 Scarlet  Riley  Riley  Riley  Riley  Bonnie
Night Shift Night Shift Night Shift Night Shift Night Shift Night Shift Night Shift
Charlie Maia Shay Shay 9  9  Anastasia
Amber London Gemma Coco amazing amazing  Amber
London Coco Riley Lacey ladies  ladies Lacey
 Anastasia  Charlie Hazel Phoebe  Party  Tiffany  Cleo
 Riley  Ella Riley  Night!!! Night!!  London
Maia